Các vấn đề pháp lý và tài chính

Cân nhắc về tài chính và pháp lý là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ phải đối mặt.  Nhưng chúng cũng là một trong những cái phức tạp nhất.  Ở đây chúng tôi sẽ làm sáng tỏ một số chủ đề tài chính và pháp lý phổ biến.  Tất nhiên, Giám đốc Chăm sóc của bạn, một CCO của bạn cũng có thể giúp cung cấp thông tin và hướng dẫn về những vấn đề này.

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?