Điều phối chăm sóc

Tại Bang New Yok, các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết cho các cá nhân khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển (IDD) hiện được tạo điều kiện thông qua một quy trình gọi là "Điều phối chăm sóc".  Tìm hiểu thêm về Điều phối chăm sóc, những người tham gia và cách thức hoạt động của nó...

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?